Stadgar

(antagna vid ordinarie stämma 17 april 2018 och extra stämma 31 maj 2018)

§ 1
Aktiemarknadsbolagens förening (Föreningen) har till uppgift att tillvarata medlemmars intressen i frågor som rör Nasdaq Stockholms ”Regelverk för emittenter” (Regelverket) och därmed sammanhängande ärenden. Nu aktuellt Regelverk jämte bilaga fogas till stadgarna. 

§ 2
Föreningen kan överenskomma med Nasdaq Stockholm om att Föreningens medlemmar, med bindande verkan enligt Regelverkets bestämmelser, ska iakttaga ändringar i eller tillägg till informationsreglerna, de särskilda börsreglerna och reglerna om sanktioner under avsnitten 3, 4 respektive 5 i Regelverket. 

Ändringar i noteringskraven under avsnitt 2 i Regelverket måste föregås av samråd med Föreningen för att gälla mot Föreningens medlemmar. 

Medlemskap 

§ 3
Rätt att vara medlem i Föreningen har bolag, vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, eller annat bolag som är berört av bestämmelser motsvarande dem som finns intagna i Regelverket. 

Medlemskap uppkommer vid notering enligt vad som sägs i punkt 2.2.18 i Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. [Fr.o.m. Regelverk för emittenter Nasdaq Stockholm 1 januari 2019 omnumrerat till punkt 2.2.19. Därefter omnumrerat fr.o.m. 6 mars 2020 till Supplement D-Nasdaq Stockholm part B punkt 7].

Medlemskap i Föreningen upphör om förutsättningarna enligt första stycket upphör. I övriga fall upphör medlemskap ett år efter det att medlemskap sagts upp. 

Medlem får uteslutas ur Föreningen om styrelsen finner synnerliga skäl föreligga. 

Avgift 

§ 4
Medlem ska betala avgift för täckande av näringslivets kostnader för självreglering på aktiemarknadsområdet. Avgiften utgör en summa motsvarande en procentsats av den årsavgift medlemmen betalar till Nasdaq Stockholm. Procentsatsen ska avspegla självkostnaden för uthållig självreglering med hög kvalitet, på aktiemarknadsområdet. Föreningens styrelse fattar beslut om storleken på procentsatsen och informerar om ändringar i denna, på ordinarie stämma.  Avgiften, som debiteras av Nasdaq Stockholm ska betalas årsvis löpande i förskott. Avgiften kommer att tillfalla Självregleringen i Sverige Service AB, som kommer att tillhandahålla tjänsterna och fakturera Nasdaq för avgiften.

Styrelse 

§ 5
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av lägst sex och högst 10 ledamöter. Svenskt Näringsliv utser en styrelseledamot, medan övriga ledamöter väljs av ordinarie stämma. Stämman utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande. 

Styrelseledamot väljs för tiden från ordinarie stämma till och med nästa ordinarie stämma. 

§ 6
Vid ärenden av större betydelse ska styrelsen på lämpligt sätt inhämta medlemmars synpunkter. 

Styrelsen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden jämte minst hälften av övriga ledamöter är närvarande. 

Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har den som är ordförande vid mötet utslagsröst. 

Beredning av val 

§ 7
Val av ledamöter i styrelsen jämte ordförande och vice ordförande i denna bereds av Svenskt Näringsliv. 

Valberedningens förslag ska meddelas i så god tid att förslagen kan presenteras i kallelse till ordinarie stämma. 

Kansli 

§ 8
Föreningens kansliuppgifter fullgörs av Svenskt Näringsliv. 

Ordinarie stämma 

§ 9
Föreningens medlemmar sammanträder till ordinarie stämma före utgången av juni månad vartannat år. 

Vid ordinarie stämma ska följande ärenden tas upp:

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst.
  3. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
  4. Styrelsens berättelse.
  5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  6. Val av ledamöter i styrelsen jämte ordförande och vice ordförande i denna,
  7. Övriga i behörig ordning till stämman hänskjutna ärenden.

 Ärende som medlem önskar uppta till behandling på förenings-stämma ska vara hos styrelsen skriftligen anmält senast tre veckor före stämman. 

Extra stämma

§ 10
Extra stämma ska av styrelsen utlysas när styrelsen så anser erforderligt eller då det för uppgivet ändamål skriftligen påfordras av minst en tiondel av medlemmarna. 

Omröstning på stämma 

§ 11
Vid stämma har varje medlem en röst. Omröstning sker öppet, varvid ordföranden har utslagsröst vid fall av lika röstetal. Val förrättas dock med slutna sedlar om det begärs av minst tio medlemmar.

Ändring av stadgarna

§ 12
Beslut om ändring av Föreningens stadgar erfordrar beslut av två på varandra följande stämmor, av vilka åtminstone en måste vara ordinarie, samt att beslutet på båda stämmorna biträds av minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade medlemmar och Svenskt Näringsliv. 

Kallelse till stämma

§ 13
Kallelse till stämma ska ske skriftligen minst tre veckor före stämman. 

Föreningens upplösning 

§ 14
Föreningen upplöses genom beslut i samma ordning som gäller för ändring av stadgarna.